نفس بکش

يه دو هفته ای بود در اين شهر شلوغ 

نفس هم نمی شد کشيد

عجب بارونه با عشقی مياد

پاشو نيگا کن

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شقایق

من که هنوز هم نمی تونم نفس ببکشم...هنوز نمی تونم بيام دانشگاه...هنوز التهاب ريه دارم...و کم کم بعد دو سه هفته دارم از خستگی و اين بيماری لعنتی ديوانه می شم!